Najbližšie akcie
Prednášky


 

 

Kvantová filozofia

Kvantová filozofia je spôsob prepojenia všetkých moderných vedných odborov za účelom vypracovania modelu sveta ako celku. Chápaním sveta ako celku zanikajú problémy a nedostatky spôsobené jeho delením a triedením. Tento unikátny filozofický smer poskytuje znovuobjavenie vnímania sveta, života, životných ciest a možností v takej forme, v akej ju videli pradávne civilizácie, ktoré tu žili pred nami, či dokonca pradávne bytosti, ktoré stáli na počiatku zrodenia nášho sveta.

Primárnym nástrojom kvantovej filozofie je aplikácia elementárnych procesov kvantovej mechaniky medzi elementárne procesy všetkých filozofických a náboženských smerov. Je to jedinečný spôsob chápania súvislostí. Chápanie filozofických a technických súvislostí nám umožňuje s nimi pracovať v takej miere, v ktorej to separátne nie je možné. Dá sa teda povedať, že sa jedná o nový systém chápania nášho života, možnosti jeho uchopenia a narábania sním.

Tématické okruhy prednášok a seminárov

Primárne tematické celky kvantovej filozofie

Všetko je energia
Tento tematický celok vysvetľuje vzťah medzi hmotou a energiou. Jeho význam je v tom, že pomáha pochopiť akým spôsobom sa energia manifestuje v hmote. Pochopením toho, že všetko čo poznáme je energia a toho ako táto energia funguje, môžeme lepšie chápať seba ako energetické bytosti, nájsť a pochopiť svoje miesto tu na Zemi. Veľmi jasným spôsobom definuje čo sme mi, čo sú naše role, čo v našich životoch je našou súčasťou a akým spôsobom to vedome alebo nevedome ovplyvňujeme.


Základnými témami tohto tematického celku sú:

 • Školský model hmoty
 • Moderný vedecký model hmoty
 • Energetický model hmoty
 • Druh a charakter energie je daný len jej frekvenciou, intenzita určuje množstvo
 • Frekvenčný systém energií – vzťahy medzi frekvenciou a jej vlastnosťami
 • Multidimenzionalita
 • Človek a jeho svet ako sofistikované hudobné akordy
 • Ľudská bytosť ako spojenie tela, duše a ducha
Informácie v energii,  jej význam a prejav v praktickom živote
Tématický okruh nadväzuje na prvú časť a je zameraný na praktické využitie vedomostí o energii v praktickom živote.
Základnými témami tohto tematického celku sú:
 • Hmota, teplo, svetlo a žiarenia sú manifestáciou energie
 • „Zápis“ informácie do hmoty, energie a vesmíru
 • Využívanie informácií v hmote (energoinformačné experimenty v Cerne)
 • „Načítanie“ informácií z hmoty, energie a vesmíru
 • Prenos informácií prostredníctvom rovnakých frekvencií
 • Vedomé a nevedomé používanie uvedených javov v praxi
 • Jasnovidnosť a mimozmyslové vnímanie
 • Samoliečenie, liečenie druhých, privcípy liečenia a liečiteľstva
 • Ovplivňovanie vlastností energie -> hmoty, predmetov, potravy, seba, ...
 • Etikoterapia, reflektológia, numerológia, fyziológia, fyzioterapia, psychosomatika
 • Psychotronika a mágia
 • Zodpovednosť: náš život ako súhra príčin a následkov našej činnosti
 • Praktické cvičenie a tréning práce s energiou

 

Matrix – jeho princípy a celkový význam
Tento tematický celok nadväzuje na prvé dva. Všetky doteraz uvedené zákonitosti a princípy sú schopné vytvoriť autonómny systém. Tento systém môže nadobúdať nespočetne veľa podôb. Zároveň vo všetkých týchto podobách aj existuje. Je to spôsob selekcie najefektívnejšieho spôsobu bytia. Jedným zo systémov je aj ten v ktorom žijeme. Cieľom tohto tématického celku je pochopiť systém v ktorom žijeme a na základe jeho fungovania nájsť v ňom seba, svoje miesto, svoju naplňujúcu sebarealizáciu. Pochopenie systému zároveň poskytuje nový uhol pohľadu na svet, čím umožňuje zaujať nové postoje ku všetkým životným okolnostiam. Nové postoje odkrývajú nové cesty...
Základnými témami tohto tematického celku sú:

 • Hmota sa neskladá z ničoho hmotného, sú to len silové polia zložené z elektrických a magnetických síl fungujúce v určitom systéme
 • Matrix ako LEGO  – jeho podoba, vývoj, evolúcia, prepojenie s evolúciou vesmíru
 • „Božie“ vesmírne zákony, „Desatoro“ a zákon lásky: Cesta k naplnenému životu
 • Dimenzie a časopriestorové línie
 • Všetky dimenzie, s ktorými vieme uvažovať, sú len projekciou elektromagnetických vlnení v rôznych frekvenčných systémoch
 • Prečo a ako vnímame hmotu, žiarenia, energetické a silové polia
 • Našim zmyslom je dokonalé zažívanie. To je aj dôvodom matrixu
 • Subsystémy matrixu: vlády, cirkvi, bežní ľudia a ich subkultúry, prírodné elementy, „podsvetie“, anjelské svety
 • Karma: ...nie je duchovný trestno-právny systém, ale nástroj evolúcie.

Projekt: GAYA
O tom, ako bol náš svet vytvorený, ovplyvňovaný aj mimozemskými civilizáciami, chronologický prierez vývojom ľudstva a našej DNA od prvých ľudí až po nás. Súčasťou tém sú aj dejepisné fakty a ich súvislosti, ktoré sa v učebniciach zatiaľ nenachádzajú a boli doteraz oficiálne interpretované úplne inak, či dokonca utajované až popierané. Tento tematický celok je nezávislý od predchádzajúcich tém, no je značnou výhodou ak sú predošlé témy už známe.
Základnými témami tohto tematického celku sú:
 • Prví ľudia
 • Lemuriánske obdobie
 • „Vyhnanie z raja“
 • Prvé veľké  intergalaktické mixovanie
 • Atlantída
 • Veľké opustenie civilizácií
 • „Návrat bohov“ – druhé veľké intergalaktické mixovanie
 • Obdobie „starého Egypta“ a Gréckej mytológie
 • Obdobie rímskej kolonizácie
 • Stredovek
 • Súčasná moderná história
 • Nové generácie

Človek ako energo – informačný systém
Ľudská bytosť je synergetické spojenie tela, duše a ducha. Primárnym zámerom tohto tematického celku je vysvetliť fungovanie ľudskej bytosti, jej význam a zmysel. Na základe toho objasňuje mnohé zákonitosti a udalosti v našich životoch. Objasňuje aj to,  prečo a ako funguje numerológia, akupunktúra, veštectvo a jasnovidnosť, etikoterapia a iné, a ako lepšie chápať čo vlastne sme. Absolvovanie 1. tematického celku je značnou výhodou pre pochopenie tohto.
Základnými témami tohto tematického celku sú:

 • Z čoho čerpáme aké energie
 • Využívanie energie v našich telách
 • Duchovná a duševná potrava
 • Biopole, Aura, mentálne telo, emočné telo, astrálne telo, ...
 • Vnímanie informácií v biopoli
 • Programovanie biopola – etikoterapia
 • Kód bytosti, predispozičné vlastnosti, duševný zámer, duchovný zámer,
  Boží plán – evolúcia bytostí, civilizácie, galaxie, dimenzie, ...
 • Zodpovednosť a sloboda
 • Keď telo, duša a duch nespolupracujú – strata synergie a jej následky.

 

Doplnkové tématické okruhy, často vyžiadané poslucháčmi

Prirodzené fungovanie mužského a ženského princípu
Iný pohľad na mužský a ženský princíp: pre každého človeka existuje jemu vlastný prirodzený spôsob fungovania - žitia a myslenia. Ak žije týmto spôsobom, je zdravý a šťastný. Ak nie, vyskytnú sa zdravotné problémy a problémy vo vzťahoch.
Základnými témami tohto tematického celku sú:
 • Schéma mužského princípu a mužské role
 • Schéma ženského princípu a ženské role
 • Princíp vs. rola
 • Nefungovanie vo vlastnej prirodzenosti ako príčina problémov
 • Keď muž pri žene dospieva a žena pri mužovi rozkvitá
 • Kvantový synergický efekt vo vzťahu a jeho význam
 • Závislosti a narušené energo-informačné pole človeka
 • Naše zlozvyky, naučené konvencie, „čo by ako malo byť“
 • Žiť v zákone, láske, pravde
 • Prirodzené fungovanie muža a ženy (orchidea a skleník)

Vzťah k sebe
Vzťah k sebe určuje vzťah k ostatným ľuďom a ich vzťah k nám. Je to jeden z najdôležitejších vzťahov v našom živote.
Základnými témami tohto tematického celku sú:

 • Sebavnímanie, sebavedomie, vnímanie vlastnej hodnoty, ktorá je nezávislá od okolia
 • Rešpektovanie svojich pocitov a hraníc
 • Demagógie_1: hodnotenie a porovnávanie sa s inými ľuďmi, obeť, tyran a sudca v nás
 • Demagógie_2: obetovanie sa, popretie seba vs. dávanie z lásky
 • Vzťahy: rodinné, pracovné, partnerské, ...
 • Partner nám zrkadlí, čo je v nás: nízka sebahodnota ženy -> neúctivý, násilný či neverný partner;  a prečo si priťahujeme určitý/ rovnaký typ partnerov


Partnerské vzťahy
Doplnkový tématický okruh k mužsko-ženskému princípu pre ujasnenie zákonitostí v oblasti partnerských vzťahov.

 • Vzťah má perspektívnejšiu budúcnosť, keď si muža vyberá žena
 • Úprimnosť v komunikácii a očakávania vo vzťahu
 • Závislosti
 • Synergetický efekt
 • Sexuálne energetické prepojenie a energetický význam „vernosti“
 • Energetické pozadie polygamneho a proromiskuidného života

Vývoj ľudskej bytosti
Vývoj človeka prebiera v určitých etapách. Pre správne fungovanie človeka je potrebné, aby každá z týchto etáp prebehla správnym spôsobom.
 • 7 ročné štádiá vývoja človeka
 • Generačné, stáročné a tisíce ročné etapy vývoja človeka a ľudstva
 • Krivdy a ich odpustenie
 • „Uzatvorenie minulosti“
 • Duchovný plán človeka, poslanie,  plán duše („náhody“)
 • Šťastie človeka, tu a teraz, neurčuje ho situácia, majetok či iní ľudia
 • Rozhodovacie procesy človeka (intuícia vs. strach, rozum)
Duch, duša, telo
Tento tématický celok popisuje štruktúru ľudskej bytosti.
 • Podstata človeka-  duch, duša, telo
 • Karma- na čo nám slúži, ako funguje
 • Spolupráca ega a duše
 • Boh/Tvorivý princíp
 • Božie zákony a Desatoro – cesta k naplnenému životu
Naplánované prednášky a semináre

20. - 31.08.2019 - Hvar, Chorvátsko
Dovolenkový pobyt: Vedomá rodina - program pre mužov s Ing. Matejom Hlohovským
Dovolenka pri mori s príjemným programom pre telo i dušu, vhodná pre ženy a mužov každého veku, ako aj pre deti od 5-12 rokov. Ženám sa budú venovat Beáta Hlohovská a Kristína Dubajová. O deti sa postarajú skúsení detskí lektori. Cenovú ponuku a ďalšie informácie Vám zašleme, keď nám napíšete na: duchonovamf@gmail.com.

14.09.2019 - Čajovnička, Horná 65, Banská Bystrica
Prednáška: MATRIX - Čo tento pojem vlastne znamená?
Čas: piatok 18:00 - 19:30hod. Svoju účasť si môžete rezervovať na tel.č.: 0948 733 965

13. - 15.12.2019 - Penzión Na Slnečnej Stráni, Vyhne 363, 966 02 Vyhne
Víkendový seminár: Život muža v múdrosti - Archetyp Otec / Kráľ
Čas: piatok 18:00hod. - nedela 14:00hod.

Svoju účasť si môžete rezervovať na tel.č. Penziónu: 0905 334 129
Pre viac info k obsahu seminára volajte:
0908 798 365

20. - 22.03.2019 - Penzión Na Slnečnej Stráni, Vyhne 363, 966 02 Vyhne
Víkendový seminár: Život muža v múdrosti - Archetyp Hrdina / Bojovník
Čas: piatok 18:00hod. - nedela 14:00hod.

Svoju účasť si môžete rezervovať na tel.č. Penziónu: 0905 334 129
Pre viac info k obsahu seminára volajte:
0908 798 365

Svoju účasť na semináre a prednášky (kde v popise nie je určené iné tel.č.)
môžete potvrdiť formou sms na tel.č.: 0948 733 965,
alebo e-mailom na: marcellasiposova@gmail.com

Objednať si prednášku alebo seminár

Objednávku odporúčame dohodnúť aspoň mesiac vopred. Tému prednášky alebo seminára si môžete vybrať z našej ponuky, alebo ju môžete sami navrhnúť a dodatočne s nami prekonzultovať.
Radi vás o obsahu prednášok informujeme bližšie.

Semináre pre mužov

ŽIVOT MUŽA V MÚDROSTI CEZ STAROBILÉ ARCHETYPY
Semináre pre mužov v Penzióne na Slnečnej stráni - Vyhne


O projekte:
Starobylé archetypy pomáhajú mužom už od dávnych dôb. Zvedomovanie týchto kvalít je spôsob realizácie svojich vnútorných hodnôt.
Ženy – potlačené, o to viac sú motivované. O to viac požadujú od muža jeho hlboké kvality. S týmito vašimi vnútornými kvalitami sa vás pokúsime spojiť.
Vďaka tomu dokáže lepšie riešiť životné situácie. Odvaha, rozhodnosť, stabilita, citlivosť a láskavosť, ... ale aj humor a ľahkosť, to sú prirodzené aspekty hĺbky muža.

Tento ucelený koncept ukazuje, akým spôsobom možno zvedomovať svoj život a mať ho vo vlastných rukách.

Ako tento zámer vznikol a za akým účelom?
V dobe veľkej transformácie, ktorú pociťuje už obrovské množstvo ľudí vzkrsla myšlienka vytvoriť projekt, ktorého prostredníctvom môžu aj muži získať vzájomnú podporu a nájsť svoje skutočné hodnoty tak, ako to bolo kedysi. Poznanie týchto hodnôt pomáha ďalej pri určení svojho životného zámeru. Toto ďalej nám mužom umožňuje disponovať svojou silou v prospech seba i okolia. Naučíme sa jednotlivé kroky a spôsob, akým možno životný zámer/y zrealizovať.
Budeme si vzájomne podporou na neľahkej ceste muža v dnešnej dobe. Staneme sa silnejšími, vedomejšími a zrelšími. Prebudíme svoju mužskú silu a odhodlanie k činom a prejavení sa vo svojej najhlbšej podstate a s istotou. Získame sebavedomie a múdrosť, ktoré skvalitnia všetky vzťahy a otvoria tak dvere aj novým skúsenostiam, ľuďom a možnostiam. Aktívne, mužsky a sebavedome.

Stretnutia projektu ´Život muža v múdrosti cez starobylé archetypy´ sú rozdelené do 4 víkendov:
1. / 21. – 23. Jún 2019 Archetyp: Milovník / Umelec
2. / 20. – 22. September 2019 Archetyp: Čarodej / Šaman
3. / 13. – 15. December 2019 Archetyp: Kráľ / Otec
4. / 20. – 22. Marec 2020 Archetyp: Hrdina / Bojovník

Stretnutiami budú sprevádzať muži, ktorí svoju múdrosť a skúsenosti realizujú vo svojom živote a rodinách a chcú podporiť všetkých mužov, ktorí sa rozhodli kráčať vedome vo svojej plnej sile a potenciály.

Lektori, ktorí vás budú sprevádzať:

Matej Hlohovský – spoluzakladateľ Kvantovej Filozofie, ktorá pomáha zvedomiť starodávnu múdrosť našich predkov, ale aj znalosti moderných vied a vidieť tak život v zmysluplnom celku a pravdivo. Prostredníctvom kvantovej fyziky popisuje fyzikálne procesy aj na energetickej úrovni a pomáha tak lepšie a exaktne pochopiť nehmotnú oblasť bytia, existencie. Je coachom a vedie ľudí na ceste k rozvíjaniu ich schopností. Pomáha mužom i ženám na ceste k vedomému životu a uchopeniu života do vlastných rúk. Venuje sa oblasti sebarozvoja – zdravia tela i mysle. Odhaľuje skutočnú podstatu problémov a pomáha nachádzať ich riešenia efektívne a zmysluplne.
(Viac na fb: Kvantová Filozofia, či na webe: edu.m3d.sk)

Peter Fabián – Tematike rozvíjania mužských kvalít sa aktívne venujem zhruba 5 rokov. Paralelne s tým kultivujem sexuálnu energiu pomocou tantry. Teória musí byť naplnená v praxi. Štvrtý rok vediem mužský kruh, kde sa stretávame raz do týždňa. Vedenie je z väčšej časti založené na nasledovaní toho, čo v skupine medzi mužmi a v mužoch je. Je to skôr umožňovanie. Prešiel som a prechádzam viacerými seminármi, spomeniem facilitátorský výcvik u Richadra Vojíka a tiež meno Alan Loven. Hlavnou inšpiráciou je David Deida. A život. No každý z nás nesie určitú kvalitu a mám čo čerpať aj od "obyčajných chlapov na stavbe".

Juraj Tešlár – Poskytuje ľuďom konzultácie v oblasti vzťahov a rozvoja vedomia duchovnej podstaty a jej princípov. Venuje sa bojovým umeniam a numerológii, ako rozvoju tela a duše. Počas seminárov pre mužov bude prispievať svojimi vhľadmi a skúsenosťami. Je spoluzakladateľom unikátneho filozofického smeru - Kvantovej filozofie.

Kde: Seminár sa bude konať v príjemnom prostredí Vyhní v Penzióne na slnečnej stráni, viac na webe

Prihlásiť sa môžete najneskôr do: 20. júna na tel.č.: 0905 334 129
Počet miest je obmedzený.
Pre viac informácií ohľadom obsahu seminára kontaktujte
Ing. M. Hlohovského na: 0908 798 365.

Info nájdete aj na fb Kvantová Filozofia

K obsahu:

1.) 21. – 23. Jún 2019 Archetyp: Milovník / Umelec
Milovník / umelec – archetyp milovníka v nás otvára schopnosť milovať a prežívať city. Je zasvätený láske a dôležitý nie len pre partnerstvo a intimitu vo vzťahoch, ale aj pre potenciál kreativity a realizácie. Je pre nás zdrojom entusiazmu a nadšenia pre to, čo práve robíme. Pomáha nám naplno prežívať radosť zo života. Vlastnosti, ktoré muž cez tento archetyp aktivuje mu ďalej pomáhajú žiť naplno v radosti a životnej energii. Pomáha nám nájsť rovnováhu, ktorá ak je narušená, prejavuje sa promiskuitou tzv. Casanovu, ktorý túži ženy vlastniť, ovládať a neváži si ich. V opačnom extréme ide o muža, ktorý napríklad pre nedoriešený vzťah z matkou nedokáže byť pre svoju partnerku plnohodnotným, zrelým a samostatným mužom. My vám pomôžeme nájsť rovnováhu tohto aspektu a budeme hľadať cestu k otvoreniu vášho srdca čistej láske a prijatiu tak, ako to len muži dokážu. Pomôžeme vám v sebe objaviť archetyp umelca, ktorý pre vás môže byť hlboko inšpiratívny.

2.) 20. – 22. September 2019 Archetyp: Čarodej / Šaman
Čarodej a šaman – predstavujú aj aspekt múdreho muža, ktorý je silne mužským princípom, no pre pre vyváženie potrebuje ženskú polaritu, a tak v jednote dokážu vytvoriť jedinečný a plnohodnotný celok. Predstavuje múdrosť a súdnosť, ktoré používa, ako stabilné piliere svojich rozhodnutí. Čarodej dokáže veci pomenovať cez svoju hlbokú múdrosť a skúsenosť. Súčasťou je stretnutie s našim tieňovým Ja, ktoré mnohí odmietajú a neprijímajú, no jediná cesta k plnosti je maximálne prijatie našej odmietanej tieňovej stránky. Čarodej a šaman nás nabáda skúmať veci do hĺbky nie len povrchne. Tento archetyp predstavuje našu vlastnú vnútornú premenu a uvedomenie, ktoré nám pomáha vidieť skutočnosť v pravde. Čarodej a šaman má jasné hranice o vlastnom Ja a nepodlieha pýche ani pocitu nadradenosti, ale v nadhľade vníma svet a svoje miesto v ňom. Pozná svoju silu a svoju moc v tej najhlbšej pokore. Cez pravdivý vhľad do podstaty vecí a problémov sa necháva viesť vyšším duchovným vedením a zámerom a nenecháva sa zviesť z cesty cez svoj vlastný pocit nadradenosti. Šaman je ako „most“ ktorý spája divokú prírodu s civilizáciou, svet zvierat so svetom ľudským a ženský svet s mužským.

3.) 13. – 15. December 2019 Archetyp: Kráľ / Otec
Kráľ / otec – kráľ je silným archetypom, je spojením všetkých ostatných archetypov a prijíma s úctou ženskú energiu. Kráľ predstavuje samotné bytie a jeho plynutie, nepotrebuje už bojovať. Jeho podstata je teda v samotnom jestvovaní, jeho energie je jasná a citeľná. Je ako Slnko, ktoré svieti a my všetci jeho svetlo vnímame. Je nezraniteľný. Ctí si sám seba a rovnako svoju kráľovnú, pretože jej rozumie cez svoj vlastný ženský princíp. Je dobrým kráľom, vníma zmysel a hodnotu všetkého a každého. Kráľ necíti ohrozenie, a nepotrebuje byť obdivovaný, pretože si je vedomý svojich kvalít. Kráľ je autoritou tak zvonku ako aj zvnútra. Pri pohľade na kráľa sediaceho na tróne vnímame jeho istotu, vyrovnanosť, rozhľad, silu – vnútornú i vonkajšiu a cítime bezpečie. Kráľ predstavuje plodnosť pre svoje kráľovstvo a všetko sa udeje pod jeho rukami a s jeho vedením. Tak, ako kráľovstvo je zrkadlom kráľa, tak je náš život odrazom nás samých. Kráľ vníma svoje poslanie a svoju silu nezneužíva. Stará sa s láskou o seba a svoje kráľovstvo miluje. Z kráľa, ktorý nie je v rovnováhe sa môže stať slaboch, či tyran. Ďalej preskúmame rolu otca v živote muža, ktorý predstavuje stabilitu, oporu a ochranu svojej rodine, deťom. Do hĺbky preskúmame tento archetyp, ktorý preto, aby získal kvalitu otca potrebuje pochopiť a prijať rolu partnerky, ako matky svojich detí.

4.) 20. – 22. Marec 2020 Archetyp: Hrdina / Bojovník
Hrdina / Bojovník – Nepreliečené zranenia nás mužov brzdia na ceste byť zrelými a nedovoľujú nám nájsť si vhodnú partnerku, či dospieť. Nepreliečené a zranené vnútorné dieťa je blokáciou pre prejavenie nášho vnútorného potenciálu. Hrdina je nedospelý bojovník. Hľadá vlastné hranice a prekonáva ich. Je prechodovým archetypom na ceste premeny dieťaťa – chlapca v muža. Hrdina sa poberá odvážne na cestu na ktorej získava skúsenosti a cibrí si vlastnú osobnosť a charakter. Má svoj hrdinský cieľ (oslobodenie dievčiny, lapenie zlodeja), ktorý keď dosiahne získa odmenu – odmenou je uvedomenie si vlastnej sily, schopností a hraníc. Hrdina, ktorý neprejde transformáciou potrebuje pre svoj život neustále nachádzať obeť, ktorú zachraňuje, no nakoniec ju nedokáže zachrániť a prežíva pocit vlastného zlyhania – toto zlyhanie symbolicky naznačuje, či ide o hrdinu, ktorý ešte nie je mužom. Bojovník v nás predstavuje obranu. Prechodové rituály nám pomáhajú pracovať so svojou vnútornou agresiou, a prostredníctvom iniciácie získavame titul bojovníka. Učíme sa pracovať s konfliktom a komunikovať. Archetyp predstavuje tak odvahu, ako aj vytrvalosť a potrebu chrániť ženu. Bojovník sa stretáva so smrťou a učí sa tento aspekt prijať a pochopiť, rovnako prekonať strach. Učí sa zodpovednosti, aby mohol prežiť. Bojovník si dokáže povedať jasné NIE. Má na seba určité nároky. Vo svojom živote vidí veci jasne a zrozumiteľne a nepracuje s náznakmi. Pozná podstatu vecí a ich charakter a jasne rozumie zákonu príčin a následkov, ktoré sú vnímané cez prívlastok dobra a zla. Vie na akej strane je, čo chce a čo nechce. Stráži hranice tak cez sebe a svoju identitu, ako aj v rodine. Rodne vytvára ochranu a na tu využíva svoju bojovnú energiu a nezneužíva ju na získanie vlastného pocitu víťazstva a slávy. Pozná charakter kráľa a presne vie kedy je vhodné zakročiť, ak ale nevie, stáva sa tieňovým bojovníkom a neposlúcha žiadneho kráľa. Stáva sa tak ničiteľom a skazou pre všetko a pre všetkých.
Súčasťou všetkých 4 seminárov bude práca s telom i mysľou cez rôzne techniky a cvičenia.

Vítame všetkých mužov, ktorí sa odvážia uchopiť svoj život do vlastných rúk!Kontakt:
Manažérka: Mgr. Marcela Šípošová
e-mail: marcellasiposova@gmail.com
tel.: 0948 733 965

 

..

 

Najbližšie akcie Semináre